Gebruiksvoorwaarden

 

Het gebruik van de website van www.sequenz.be (de "Website") is onderworpen aan de hierna opgenomen gebruiksvoorwaarden. Het gebruik van de website geldt als aanvaarding van deze voorwaarden. Deze laatste kunnen worden gewijzigd: de toepasselijke voorwaarden zijn diegene die gelden op het ogenblik van elke verbinding. Deze Website behoort toe aan Sequenz BV, met maatschappelijke zetel te 9000 Gent, Ottergemsesteenweg-Zuid 808, bus 561 en met ondernemingsnummer BE0781.593.039 (hierna: "Wij" of de "Onderneming").

 

GEBRUIK VAN DE WEBSITE

Wij besteden veel aandacht aan onze Website. Ondanks deze inspanningen kunnen wij niet garanderen dat de informatie op de Website volledig juist, nauwkeurig en actueel is. Deze gegevens kunnen dus enkel worden gebruikt als algemene informatie. Evenmin kunnen wij aansprakelijk gesteld worden voor (on)rechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de Website of op basis van via de Website ter beschikking gestelde informatie. De Website kan bestanden van derden of hyperlinks of andere verwijzingen naar websites van derden bevatten. Onze Onderneming is hiervoor in geen enkel geval aansprakelijk. Voorts houden wij ons het recht voor om de inhoud van de Website op elk ogenblik aan te passen, te wijzigen of aan te vullen. Gelieve deze Website niet te gebruiken als u de gebruiksvoorwaarden niet aanvaardt.

 

INTELLECTUELE EIGENDOM

Het gebruik van de Website verleent de gebruiker geen enkel intellectueel eigendomsrecht. De inhoud van de Website en de ter beschikking gestelde informatie behoren tot de exclusieve intellectuele eigendom van de Onderneming. De informatie die op de Website kan worden geraadpleegd, de vormgeving, de teksten, tekeningen, foto’s, gegevens, logo’s, merken en andere elementen die worden weergegeven, zijn beschermd door het merkenrecht en/of het auteursrecht en/of andere geldende voorschriften, en mogen niet worden gereproduceerd in welke vorm en met welk middel dan ook. Elke inbreuk zonder voorafgaande toestemming van Sequenz bv zal aanleiding geven tot rechtsvervolging. U kunt een verzoek tot toestemming richten aan info@sequenz.be

 

BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS

Onze Onderneming neemt haar verplichtingen inzake privacy en gegevensbescherming ernstig. Voor meer informatie kan u onze Privacy Policy consulteren op onze Website, via de volgende link.

 

COOKIES

De Website kan gebruik maken van cookies, die het mogelijk maken om informatie op te slaan om het gebruik van de Website te vereenvoudigen. Het gebruik van cookies kunt u in uw browser beheren en/of uitschakelen. In dit laatste geval kan uw bezoek echter minder vlot verlopen. Het aanvaarden van cookies, via uw browser, kan daarnaast noodzakelijk zijn om delen van de Website te bereiken die de identificatie van de gebruiker vereisen.  Voor meer informatie kan u de Cookie Policy consulteren op deze Website.

 

SCHADEVERGOEDING

U stemt ermee in Sequenz te vrijwaren tegen alle vorderingen van derden en/of kosten voortvloeiend uit uw onjuist gebruik van onze Website, uw inbreuk op deze Gebruiksvoorwaarden, of de inbreuk van enig intellectueel eigendomsrecht op inhoud.

 

TOEPASSELIJK RECHT

Uw toegang tot, bezoek of gebruik van de Website en deze gebruiksvoorwaarden worden beheerst door het Belgisch recht. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken waar de maatschappelijke zetel van de Onderneming zich bevindt, bevoegd.

 

DIVERSE BEPALING

Indien enige bepaling van deze gebruiksvoorwaarden onwettig, nietig of voor enige andere reden niet afdwingbaar zou zijn, dan zal deze voorwaarde geacht worden te kunnen worden afgescheiden van deze gebruiksvoorwaarden en niet de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen te beïnvloeden. 

 

Hebt u een vraag, bezorgdheid of klacht, dan kunt deze tot ons richten via een van onze contactmethoden:  

- E-mail: info@sequenz.be 

- Brief: Sequenz BV, Ottergemsesteenweg-Zuid 808 Bus 561, 9000 Gent 


Datum: 15.10.2023 – Versie 02